จำนวนนักเรียนในฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2560
ที่
ชั้น/ดูรายชื่อ
จำนวน
27
คน
28
คน
35
คน
32
คน
27
คน
27
คน
23
คน
25
คน
34
คน
10 
33
คน
11 
27
คน
12 
25
คน
13 
35
คน
14 
45
คน
15 
29
คน
16 
32
คน
17 
28
คน
18 
27
คน
 
รวมทั้งหมด  
539
คน
ผู้ใช้งาน 0750647