จำนวนนักเรียนในฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2560
ที่
ชั้น/ดูรายชื่อ
จำนวน
28
คน
34
คน
32
คน
2
คน
24
คน
25
คน
34
คน
32
คน
27
คน
10 
25
คน
11 
34
คน
12 
43
คน
13 
29
คน
14 
33
คน
15 
27
คน
16 
27
คน
 
รวมทั้งหมด  
456
คน
ผู้ใช้งาน 0670218